เว็บไซต์เก่า

MU DENT faculty of dentistry

รายการเครื่องมือที่ให้บริการ ของงานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย

เครื่องวิเคราะห์ความหนาแน่นตัวอย่างแบบโทโมกราฟ (Micro CT Scan รุ่น Skyscan 1173)

(Micro CT Scan รุ่น Skyscan 1173)

รุ่น : 1173

ผู้ผลิต : Bruker Company, Belgium

รหัสครุภัณฑ์ : 409000005828

สมบัติเฉพาะ :

 ใช้วิเคราะห์ความหนาแน่นของตัวอย่าง ตรวจสอบสมบัติภายใน  ศึกษาโครงสร้างและรายละเอียด ภายในของวัสดุต่างๆ ที่มีขนาดเล็กโดยไม่ทำลายชิ้นงานให้เกิดความเสียหาย เช่น ฟัน กระดูกสัตว์เล็ก วัสดุทางการแพทย์  วัสดุที่มีความพรุน  โดยที่ขนาดของตัวอย่างมีเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่เกิน 140 มิลลิเมตร ความยาวไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และ  มี Power สูงสุด 130 kV โดยสามารถวิเคราะห์ภาพและจำลองข้อมูลออกมาเป็นภาพ 3 มิติ อีกทั้งยังสามารถดูภาพเอกซเรย์ใน Section อื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ : นางสาวณฐมน ทองใบอ่อน

สถานที่ตั้ง : อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6 โทร.02-2007628

Facebook
Twitter
Email