เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาปริทันตวิทยา ระยะสั้น 4 เดือน “ปริทันต์บำบัดในผู้สูงอายุ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป”

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตกรรมผู้สูงอายุ สาขาปริทันตวิทยา ระยะสั้น 4 เดือน “ปริทันต์บำบัดในผู้สูงอายุ สำหรับทันตแพทย์ทั่วไป”

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา