ปรัชญา

เหงือกดี ฟันดี สุขภาพในช่องปากดีของประชาชนคือความสำเร็จในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

ปณิธาน

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และคุณธรรม ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษา การบริการวิชาการ การวิจัยให้ก้าวไกล

 

วิสัยทัศน์

เราจะสร้างบุคลากรและองค์ความรู้ที่มีคุณภาพและจรรยาบรรณ เป็นที่เชื่อมั่นในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตและทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ ในสาขาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาเพื่อรับใช้สังคม
2.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ นำมาประยุกต์ใช้แก้ไขปัญหาระดับประเทศ
3.ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วยในด้านเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชน
4.เผยแพร่ความรู้ในงานวิชาการ
5.อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตและทันตบุคลากรที่มีคุณภาพ ในสาขาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยาเพื่อรับใช้สังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา การบริการวิชาการ และพัฒนางานวิจัยให้ได้มาตรฐานสากล
3. ให้บริการวิชาการ บำบัดรักษาผู้ป่วยในด้านเวชศาสตร์ช่องปาก และปริทันตวิทยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
4. เผยแพร่ความรู้ในงานวิชาการ การวิจัย การบริการสังคม และระบบบริหาร ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
5. อนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 

ประวัติความเป็นมา

 

ปีที่ก่อตั้ง พ.ศ. ๒๕๑๑

 

ชื่อหัวหน้าภาควิชา ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน

๑. รองศาสตราจารย์ ทพญ. อัมพา ศาสตรี
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. วิศิษฐ์ ตุลานันท์
๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. ผุสดี ยศเนืองนิตย์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๑
๔. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. มัลลิกา ศิริรัตน์ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑-๒๕๓๗
๕. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. อนงค์พร ศิริกุลเสถียร ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๕
๖. รองศาสตราจารย์ ทพญ. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๑
๗. รองศาสตราจารย์ ทพ. ยสวิมล คูผาสุข ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔
๘. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๙. รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สุภาณี รัศมีมาสเมือง ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๐-ปัจจุบัน

 

ความเป็นมาและภาระงานสอนของภาควิชา

 

ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เดิมชื่อว่า ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปาก ก่อตั้งโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ.อิศระ ยุกตะนันทน์ พร้อมกับการก่อตั้งคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาควิชาจัดการเรียนการสอนในสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก สาขาปริทันตวิทยา และสาขาเวชศาสตร์ทั่วไป คณบดีในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ. อิศระ ยุกตะนันทน์ ได้คัดเลือกอาจารย์ไว้ ๔ ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ ทพญ. อัมพา ศาสตรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. วิศิษฐ์ ตุลานันท์, อาจารย์ ทพญ. สุจินดา จตุรพิธ และ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทพญ. มัลลิกา ศิริรัตน์ เพื่อมาเตรียมการเรียนการสอนและการบริการทางคลินิก ในขณะนั้น คณะจัดการเรียนการสอนในระบบ Topic ซึ่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส ณ เมืองฮุสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ทพ. อิศระ ยุกตะนันทน์ ร่วมกันวางรูปแบบไว้

 

ในระยะแรก ภาควิชายังไม่มีอาจารย์สาขาเวชศาสตร์ช่องปากโดยเฉพาะ อาจารย์แต่ละท่านจึงต้องสอนได้ทั้งสองสาขา ต่อมา ภาควิชาพยายามผลักดันให้อาจารย์ไปศึกษาต่อในสาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปากโดยเฉพาะ อาจารย์ท่านแรกที่ไปศึกษาต่อ คือ ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ ส่วนในสาขาเวชศาสตร์ทั่วไปนั้น เมื่อแรกตั้งคณะ รองศาสตราจารย์ นพ. สมมาส มิตรอารีย์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำของภาควิชา ได้รับผิดชอบสอนวิชา General Medicine, Communicable Diseases และพานักศึกษาทันตแพทย์ไป Ward Round ในโรงพยาบาลต่างๆ หลังจากท่านเกษียณอายุราชการ ภาควิชาได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลราชวิถีส่งอาจารย์แพทย์มาช่วยสอนนักศึกษาทันตแพทย์ระยะหนึ่ง ต่อมาภาควิชาได้เชิญอาจารย์แพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา เป็นผู้ช่วยดำเนินการให้ ปัจจุบันภาควิชามีอาจารย์ทันตแพทย์ ๒ ท่าน คือ อาจารย์ นพ. ทพ. นิษณ์ โอกูม่า และ อาจารย์ นพ. ทพ. วีระ สุขุมธรรมรัตน์ ซึ่งสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาเหล่านี้

 

เมื่อแรกก่อตั้ง คณะมีนักศึกษาทันตแพทย์รุ่นที่ ๑ จำนวน ๙ คน และมีอาคารเรียน ๒ หลัง อาคาร ๑ เป็นอาคารที่ได้รับบริจาคมาเพื่อใช้จัดการเรียนการสอนรายวิชาพรีคลินิก มีห้องพักอาจารย์ คลินิกบริการพิเศษ คลินิกเด็ก คลินิกทันตกรรมจัดฟัน ส่วนอาคาร ๒ สร้างด้วยงบประมาณของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้นล่างเป็นคลินิกตรวจพิเคราะห์ คลินิกรังสีวิทยา คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปาก ชั้น ๒-๓ เป็นคลินิกการเรียนการสอนของนักศึกษาทันตแพทย์ (คลินิกกลาง) ส่วนชั้น ๔-๕ เป็นห้องบรรยายและห้องพักอาจารย์ ในปีแรก ๆ ที่เปิดให้บริการ คณะต้องระดมอาจารย์ทางคลินิกทุกท่านหมุนเวียนมาช่วยตรวจและบริการ โดยให้อาจารย์ใหม่ที่ต้องเรียนต่อระดับหลังปริญญา สาขาที่รับเข้าภาควิชานั้นเป็นผู้ให้การรักษา

 

ภาควิชารับผิดชอบจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ ๓-๖ ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) รวมทั้งนักเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ ส่วนในระดับหลังปริญญา ระยะแรกภาควิชาได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาปริทันตวิทยา และ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทั้ง ๒ สาขาวิชา

 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ภาควิชาเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์เฉพาะทางสาขาปริทันตวิทยา และสาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปากเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย ต่อมาภาควิชาได้เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก และวิชาเอกปริทันตวิทยา และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกเวชศาสตร์ช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) ขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยกับคณะ โดยนักศึกษาหลังปริญญาจะได้ฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกที่โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และที่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ศาลายา รวมทั้งหมุนเวียนไปปฏิบัติงานที่แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดีด้วย

 

ปัจจุบันภาควิชา ประกอบด้วยอาจารย์ในสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก และสาขาปริทันตวิทยา รวมทั้งเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ดังนี้

 

สาขาเวชศาสตร์ช่องปาก ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน ๑๐ ท่าน คือ

๑. ศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. วรางคณา ชิดช่วงชัย
๓. รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สุพานี ธนาคุณ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. ฐิติกานต์ เหล่าธรรมทัศน์
๕. อาจารย์ ดร. ทพญ. นฤมล พันธุ์ประดิษฐ์
๖. อาจารย์ นพ. ทพ. นิษณ์ โอกูม่า
๗. อาจารย์ ทพ. เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช
๘. อาจารย์ นพ. ทพ. วีระ สุขุมธรรมรัตน์
๙. อาจารย์ ทพญ. คุนันยา พิมลบุตร
๑๐. อาจารย์ ทพ. ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล

 

สาขาปริทันตวิทยา ประกอบด้วยอาจารย์ จำนวน ๑๔ ท่าน คือ

๑. รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ. สุภาณี รัศมีมาสเมือง
๒. รองศาสตราจารย์ ทพญ. จุฬาลักษณ์ เกษตรสุวรรณ
๓. รองศาสตราจารย์ ทพญ. เพ็ญพรรณ เลาหพันธ์
๔. ศาสตราจารย์คลินิก ดร. ทพญ. วรุณี เกิดวงศ์บัณฑิต
๕. รองศาสตราจารย์ ทพ. ยสวิมล คูผาสุข
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. อนัญญา พรหมสุทธิ
๗. รองศาสตราจารย์ ทพญ. ฐิติวรรณ บูรณะวิเชษฐกุล
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ. กันยวัชร์ รัตนสุวรรณ
๙. อาจารย์ ดร. ทพญ. กัลย์ภัทร ตันศรีรัตนวงศ์
๑๐. อาจารย์ ทพญ. วิชุรัตน์ สกุลภาพทอง
๑๑. อาจารย์ ดร. ทพญ. สุจิวรรณ สืบบุก
๑๒. อาจารย์ ทพ. หรคุณ ชุติมาเทวินทร์
๑๓. อาจารย์ ทพ. พีร์ โตโพธิ์ไทย
๑๔. อาจารย์ ทพญ. นันธิยา สุขเจริญ

 

เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน จำนวน ๓ ท่าน คือ

๑. คุณเพ็ญศรี พงษ์ขวัญ
๒. คุณปภาวรินทร์ พจนพิมล
๓. คุณเพ็ญพร อ่วมนิ่ม

 

 

การพัฒนาความก้าวหน้าที่โดดเด่นในด้านต่างๆ

 

ตลอด ๕๐ ปีที่ผ่านมา ภาควิชาได้เจริญก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ คณาจารย์ของภาควิชามีผลงานการแต่งหนังสือ ตำรา รวมถึงผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างสม่ำเสมอ สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์คิดค้น อาทิ เจลยาฟ้าทะลายโจรเพื่อเสริมการรักษาโรคปริทันต์อักเสบ, MU Graft Knife และ ยาสีฟันสมุนไพรจากพริกพราน เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์บางชนิดได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ บางชนิดได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา และต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์แล้ว

 

นอกจากคณาจารย์ของภาควิชาจะได้รับการยอมรับในด้านวิชาการทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย องค์กรวิชาชีพ ชมรม และสมาคมต่างๆ แล้ว ยังได้รับการยกย่องในด้านการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ศิษย์เก่าของภาควิชาเองมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานโดยลำดับ เป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของภาควิชาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

periodonticsperiodontics