เว็บไซต์เก่า

นโยบายคณะทันตแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ 100%

นโยบายคณะทันตแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ 100%

MU DENT faculty of dentistry

นโยบายคณะทันตแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ 100%

บูรณาการแนวทางการเลิกยาสูบกับสุขภาพช่องปาก

(หนังสือแปลจากเอกสารเฉพาะเรื่องขององค์การอนามัยโลก)

บุหรี่ไฟฟ้า

ควันบุหรี่มือสอง และมือสาม

บุหรี่กับโรคหัวใจและหลอดเลือด