INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking Cessation Practice สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking Cessation Practice สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smoking Cessation Practice สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการแนะนำให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา