เว็บไซต์เก่า

คู่มือนักศึกษาหลังปริญญา (Hand Book)

MU DENT faculty of dentistry

คู่มือนักศึกษาหลังปริญญา (Hand Book)

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับภาษาไทย)

https://dtold.mahidol.ac.th/th/Handbook-2566-TH/mobile/index.html

 

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

คู่มือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับภาษาไทย)

คู่มือนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ)

คู่มือผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน