INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานและร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กไทย ใฝ่ดี”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานและร่วมเป็นวิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กไทย ใฝ่ดี”

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ และนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 เข้าร่วมงานและร่วมเป็นวิทยากร “สอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี” ใน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เด็กไทย ใฝ่ดี” หัวข้อ : สุขภาวะดี ฐานวินัย ทันตสุขภาพ และโภชนาการ แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 และบุคลากร จำนวน 150 คน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน โดยศูนย์นโยบายและการจัดการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเพชรพระจอมเกล้า ชั้น 9 อาคารพิฆเนศวรสุรสังกาศ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี