INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมและพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา แกนนำยุวอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้ดูแลเด็กและเยาวชน และเพื่อให้เกิดเครือข่ายการดำเนินงานด้านสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ การสื่อสาร และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นผู้แทน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมี คุณมะลิ ไพฑูรย์เนรมิต ผู้อำนวยการกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี