INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ผู้แทนจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้แทนจาก Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ให้การต้อนรับ
Professor Yasutaka Yawaka, Former Dean และ Associate Professor Taro Arima, Chair, Section of International Affairs จาก Faculty of Dental Medicine and Graduate School of Dental Medicine, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมหารือเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือในด้านการวิจัย ด้านการศึกษา และด้านการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ที่ทั้งสองสถาบันได้ลงนามร่วมกัน เมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรรมการคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล