เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมแนะแนวสำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 5-6

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ จัดการบรรยายแนะแนวข้อมูลในการทำงานในฐานะทันตแพทย์ ในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่

ทันตแพทย์ประเสริฐศักดิ์ ปัดมะริด
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุพิชญา โรจนะหัสดิน
อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงณิชาภัทร ปาณัฐโยธิน
ทันตแพทย์ศุภกิจ นิยมรัตนกิจ
นาวาตรีหญิง ทันตแพทย์หญิงปิ่นขวัญ ปัดไธสง
ทันตแพทย์หญิงกัลยรัตน์ สิมะโรจน์
ทันตแพทย์หญิงภัครดา ภู่สุดแสวง
ทันตแพทย์หญิงรัฐนันท์ โล่ศุภกาญจน์

ณ ห้องประชุม 302-303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล