เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 Master of Science Program and Doctor of Philosophy Program in Oral Biology and Integrative Biomedical Science (International Program)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 Master of Science Program and Doctor of Philosophy Program in Oral Biology and Integrative Biomedical Science (International Program)

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 Master of Science Program and Doctor of Philosophy Program in Oral Biology and Integrative Biomedical Science (International Program) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์กวิน สิปิยารักษ์ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม B8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา