เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 Master of Science Program in Advanced General Dentistry

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 Master of Science Program in Advanced General Dentistry

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ MU AUN-QA ASSESSMENT: Tier 1 Master of Science Program in Advanced General Dentistry โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ตรวจประเมิน ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา