เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ASSESSMENT: TIER 1 for Master of Science Program in Dentistry (International Program)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ASSESSMENT: TIER 1 for Master of Science Program in Dentistry (International Program)

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร AUN-QA ASSESSMENT: TIER 1 for Master of Science Program in Dentistry (International Program) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงสิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ ประธานหลักสูตร และผู้รับผิดชอบวิชาเอก ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมิน รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑาธิป ศีลบุตร หัวหน้าภาควิชาชีวสถิติ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าการตรวจประเมินตามวงรอบของหลักสูตร ณ ห้องประชุม B7 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา