เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

รศ. ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

ท.บ.,
ป.บัณฑิต (เวชศาสตร์ช่องปาก),
Cert. in Oral Medicine.,
D.M.Sc. in Oral Biology
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)

E-mail : siribangon.pib@mahidol.edu