เว็บไซต์เก่า

รศ. ดร.ทพญ.สิริบังอร พิบูลนิยม โขวิฑูรกิจ

ท.บ.,
ป.บัณฑิต (เวชศาสตร์ช่องปาก),
Cert. in Oral Medicine.,
D.M.Sc. in Oral Biology
อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม
สาขาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก (เวชศาสตร์ช่องปาก)

E-mail : siribangon.pib@mahidol.edu