INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี และ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และผู้เข้าร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 จากนั้น ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

 

ลำดับถัดไปเป็นการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์นิติพันธ์ จีระแพทย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และชมวิดีทัศน์แนะนำคณะฯ จากนั้นเป็นการแนะนำบทบาทของผู้ปกครองและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

 

ลำดับถัดไป สำหรับหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
การแนะนำงานกิจการนักศึกษา ทุนการศึกษา รางวัลและสวัสดิการ โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร เหลืองชนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา การแนะนำระบบการเรียนการสอนและการเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนฤมล พันธุ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา และการแนะนำการจัดการศึกษารายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกหมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีในชั้นปีที่ 1 – ชั้นปีที่ 6 โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงวรางคณา ชิดช่วงชัย และรองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล จากนั้นเป็นการตอบข้อซักถามจากผู้ปกครอง และกิจกรรมพบทีมการศึกษา ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

สำหรับ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
Overrall Curriculum โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล
Procedures on Registration, Tuition fees and Evaluation of Students
โดย คุณมาลดา เบ้าพูนทอง
Scholarship and Student Services
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์
และมีกิจกรรม รับชมวิดิทัศน์ แนะนำคณะ และ สวัสดิการนักศึกษา
กิจกรรมแนะนำ MIDSA โดยตัวแทนนักศึกษา
ณ ห้องประชุม 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา