เว็บไซต์เก่า

การบรรยายพิเศษมุมมองทันตแพทย์ไทย ทันตแพทย์โลกต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

การบรรยายพิเศษมุมมองทันตแพทย์ไทย ทันตแพทย์โลกต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษมุมมองทันตแพทย์ไทย ทันตแพทย์โลกต่อหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ทันตแพทย์อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกสมาคมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากร โดยมีคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะกรรมการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย จัดโดยหน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา ณ ห้องประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา