INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก แก่นักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2566

 

โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการรับชมวิดีทัศน์ และรับฟังปาฐกถาพิเศษ “ก้าวแรกสู่วิชาชีพทันตแพทย์” โดยศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงจิราภรณ์ ชัยวัฒน์ ลำดับถัดไปเป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ที่จะลงฝึกปฏิบัติงานในคลินิก และการกล่าวปฏิญาณตนของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดโดยหน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์