INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 13

การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์เครือข่ายมหิดลพญาไท ครั้งที่ 13 ซึ่งในปีนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในธีม “Phayathai RETRO โอ้โห เก๊า เก่า” โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจาก 9 ส่วนงาน (มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท) ได้แก่ วิทยาลัยการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรเครือข่ายมหิดลพญาไท โดยภายในมี ขบวนพาเหรดจาก 9 ส่วนงาน, กิจกรรม Line Dance เปิดการแข่งขัน, การแข่งขันกีฬาผู้บริหาร 9 ส่วนงาน, การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการประกวดการแสดงธีม “Phayathai RETRO โอ้โห เก๊า เก่า” ณ บริเวณสนามหญ้าข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล