INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวนทั้งสิ้น 8 ทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร เหลืองชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

โดยมีผู้มอบทุนการศึกษา ดังนี้

คุณนฤมล ติวัฒนาสุข มูลนิธิโมรียา – เอรียา จำนวนเงินทุน 100,000 บาท

คุณธัญดา ติวัฒนาสุข ตัวแทนจากคุณชยานิษฐ์ พฤฒพีระวิทย์ (บริษัท ดีพเลิฟ จำกัด)  จำนวนเงินทุน 50,000 บาท

คุณรวีวรรณ กาญจนวิสิษฐผล จำนวนเงินทุน 30,000 บาท

คุณมนพัทธ์ธน โรจน์ขจรวณิช จำนวนเงินทุน 10,000 บาท