เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรม Exit Interview Part II หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ขอเชิญบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมกิจกรรม Exit Interview Part II หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยทันตแพทยศาสตรศึกษา

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา : 13.00 – 15.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 21 กันยายน 2566