INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.1 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำจุดครอบคลุมทุกพื้นที่และสำรวจตรวจสอบพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. คณะ ดูแลภายในอาคาร ภายนอกอาคารและว่าจ้างองค์การทหารผ่านศึกดูแลด้านการจราจรและบริเวณทางเข้า – ออก

9.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย (กล้องจำนวน 220 ตัว) ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยฯ ได้จัดทำเพจโครงการของหายได้คืนเพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้นของหายสำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ

9.3 จัดให้มีการประชุมหัวหน้าชุดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสัปดาห์ (วันพุธ) เพื่อนำผลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9.4 การบริหารจัดการที่จอดรถ โดยใช้ระบบคีย์การ์ดและไม้กั้นรถอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบการผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะ

9.5 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษาและผู้รับบริการ

9.6 มีแผนการสำรวจตรวจสอบค้นหาจุดพื้นที่เสี่ยงภัย และค้นหาสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลานที่เป็นอันตราย

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]