เว็บไซต์เก่า

9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9. มีการดูแล สำรวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนรวมทั้งนำผลไปปรับปรุงแก้ไข

9.1 คณะทันตแพทยศาสตร์จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยประจำจุดครอบคลุมทุกพื้นที่และสำรวจตรวจสอบพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดเจ้าหน้าที่ รปภ. คณะ ดูแลภายในอาคาร ภายนอกอาคารและว่าจ้างองค์การทหารผ่านศึกดูแลด้านการจราจรและบริเวณทางเข้า – ออก

9.2 คณะทันตแพทยศาสตร์ ใช้ระบบกล้องวงจรปิดในการสอดส่องดูแลรักษาความปลอดภัย (กล้องจำนวน 220 ตัว) ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งหน่วยรักษาความปลอดภัยฯ ได้จัดทำเพจโครงการของหายได้คืนเพื่อเป็นช่องทางในการสืบค้นของหายสำหรับบุคลากร นักศึกษา และผู้รับบริการ

9.3 จัดให้มีการประชุมหัวหน้าชุดและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกสัปดาห์ (วันพุธ) เพื่อนำผลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

9.4 การบริหารจัดการที่จอดรถ โดยใช้ระบบคีย์การ์ดและไม้กั้นรถอัตโนมัติเพื่อการตรวจสอบการผ่านเข้า – ออก ของยานพาหนะ

9.5 อำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร นักศึกษาและผู้รับบริการ

9.6 มีแผนการสำรวจตรวจสอบค้นหาจุดพื้นที่เสี่ยงภัย และค้นหาสัตว์มีพิษ สัตว์เลื้อยคลานที่เป็นอันตราย

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]