เว็บไซต์เก่า

6.บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กำหนด

6.บุคลากรทุกระดับ เช่น อาจารย์ ผู้บริหาร ลูกจ้าง ได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กำหนด

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้จัดอบรมอัคคีภัยเบื้องต้นแก่บุคลากรภาคทฤษฎีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้มาร่วมเป็นจำนวน 460 คน และวันที่ 6 ธันวาคม 2560 มีผู้มาร่วมจำนวน 434 คน  ภาคปฏิบัติเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560 มีผู้มาร่วม 898 คน

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย