INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
30. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

30. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยมีกิจกรรมการดำเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและระงับอัคคีภัย

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน

กิจกรรมที่ 3 งาน Safety Day MU Zero Accident วันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมที่ 4 การซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เขตพื้นที่พญาไท (BCM)

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย