เว็บไซต์เก่า

30. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

30. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทำงานหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยมีกิจกรรมการดำเนินการและมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและระงับอัคคีภัย

กิจกรรมที่ 2 การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริหาร และระดับหัวหน้างาน

กิจกรรมที่ 3 งาน Safety Day MU Zero Accident วันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมที่ 4 การซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เขตพื้นที่พญาไท (BCM)

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย