เว็บไซต์เก่า

28. มีมาตราการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อคหรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา

28. มีมาตราการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อคหรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง  มีการดูแลยานพาหนะ  การต่อใบอนุญาต  การตรวจสภาพรถ  เป็นไปตามมาตรฐาน

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและระงับอัคคีภัย

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]