เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
28. มีมาตราการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อคหรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา

28. มีมาตราการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เช่น การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อคหรือการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง ใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น สำหรับนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีประกาศหลักเกณฑ์การใช้และควบคุมรถยนต์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2560 มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดูแลยานพาหนะรับ-ส่ง  มีการดูแลยานพาหนะ  การต่อใบอนุญาต  การตรวจสภาพรถ  เป็นไปตามมาตรฐาน

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 การป้องกันและระงับอัคคีภัย

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]