เว็บไซต์เก่า

27. มีหนังสือ ตำรา หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากร

27. มีหนังสือ ตำรา หรือมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากร

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้รวบรวมหนังสือหรือคู่มือในด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่น คู่มือการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ  คู่มือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไว้ในเว็บไซต์ เพื่อให้ทุกคนได้ศึกษาค้นคว้าและเป็นแหล่งเรียนรู้อีกทั้งยังเข้าถึงได้สะดวก

 

QR Code คู่มือการป้องกันภัยพิบัติ

QR Code คู่มือความปลอดภัยอาชีวอนามัย

[คู่มือการบริหารความปลอดภัย]