เว็บไซต์เก่า

26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

26. มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การรณรงค์ลดสูบบุหรี่  การรณรงค์ให้ออกกำลังกาย  การจัดนิทรรศการสร้างกระตุ้นจิตสำนึก  การประกวดชุดแต่งกายด้วยวัสดุเหลือใช้  ร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัย ม.มหิดล เป็นต้น

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

นิทรรศการ R3 for dt green

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]