เว็บไซต์เก่า

24. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์ นักเรียน และมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข

24. มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย์ นักเรียน และมีการนำไปปรับปรุงแก้ไข

คณะทันตแพทยศาสตร์มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยหลากหลายช่องทาง เช่น รายงานอุบัติการณ์   กล่องรับเรื่องร้องเรียนถึงคณบดี  รายงานความเสี่ยง  เป็นต้น  โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย  และส่งต่อยังผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจน

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]