เว็บไซต์เก่า

23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยกับสารเคมีในสถานศึกษาเหมาะสมและปลอดภัย

23. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยกับสารเคมีในสถานศึกษาเหมาะสมและปลอดภัย

คณะทันตแพทยศาสตร์มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดเก็บสารเคมีในสถานศึกษาโดยใช้ระบบแจ้งจัดเก็บสารเคมีแบบออนไลน์ โดยมีผู้รับผิดชอบดูแลและแยกประเภทของสารเคมีก่อนส่งไปกำจัดตามกระบวนการที่ถูกต้องตามมาตรฐาน

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ของเสียอันตราย