เว็บไซต์เก่า

22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง เป็นต้น

22. มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เช่น ระบบแสงสว่าง ระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง เป็นต้น

คณะทันตแพทยศาสตร์มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมปลอดภัย  มีการวัดค่าความสว่างและความดังของเสียงในพื้นที่ต่าง ๆ ของอาคาร  มีการออกแบบอาคารให้มีระบบระบายอากาศ  อีกทั้งยังได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายนอกอาคารพื้นที่พักคอย  เพื่อการผ่อนคลาย

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

ตรวจเชื้อ ลีจิโอเนล่า (Legionella)

การวัดเสียง

การวัดเสียง

- ภาพกิจกรรม : การวัดแสง

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]