เว็บไซต์เก่า

21. มีการจัดที่รับประทานอาหาร และที่พักที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ

21. มีการจัดที่รับประทานอาหาร และที่พักที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ

คณะทันตแพทยศาสตร์มีศูนย์อาหาร 2 แห่งและพื้นที่นั่งพักบริเวณต่าง ๆ เช่น  ลานอเนกประสงค์  ที่พักใต้อาคาร  (รวมจำนวนกว่า 1,000 ที่นั่ง)  ซึ่งเหมาะสมต่อบุคลากรและนักศึกษาถูกสุขลักษณะ  มีความสะอาด  และเพียงพอต่อบุคลากรและนักศึกษา

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]