เว็บไซต์เก่า

20. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม

20. มีการจัดน้ำดื่มที่สะอาด ที่ล้างมือที่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนการรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

ผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัย