เว็บไซต์เก่า

18. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษา

18. มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับบุคลากร และมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องจากการทำงานในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแนวทางการปฏิบัติคัดกรองผู้ป่วย ณ จุดคัดกรองโรงพยาบาลทันตกรรม  สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทันตกรรม/พยาบาล เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อกับบุคลากร  และมีมาตรการป้องกันการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วย หรือโรคอันเนื่องมากจากการทำงาน

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]