เว็บไซต์เก่า

17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

17. มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษา พร้อมผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

โครงสร้างองค์กรของคณะทันตแพทยศาสตร์  ประกอบด้วย  หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านบริการสุขภาพ คือ หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษา  ซึ่งมีแพทย์เวรรับผิดชอบโดยมีภารกิจในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  มีอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและยาสามัญครบถ้วนและสถานที่ตั้งห้องพยาบาล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 1

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]