เว็บไซต์เก่า

16. มีการฝึกซ้อมตามข้อ 15 โดยใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ได้รับรองเป็นผู้ฝึกสอน

16. มีการฝึกซ้อมตามข้อ 15 โดยใช้หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ หรือหน่วยงานที่ได้รับรองเป็นผู้ฝึกสอน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ว่าจ้างบริษัท ลีดเดอร์ ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎกระทรวง  โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานรับรอง

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]

รายงานการฝึกอบรม การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ