เว็บไซต์เก่า

15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี

15. มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจำปี

คณะทันตแพทยศาสตร์จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในวันที่ 13  ธันวาคม 2560  จำนวน 898 คน

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

- ภาพกิจกรรม : บรรยายกาศอบรมภาคสนาม การซ้อมอพยพหนีไฟ

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]