เว็บไซต์เก่า

14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา

14. มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จัดมีการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นแก่บุคลากรและนักศึกษา  โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]