เว็บไซต์เก่า

13. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

13. มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีความละเอียดชัดเจน  ครอบคลุมทุกเรื่อง ได้แก่  การตรวจตรา  การอบรม  การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง  การอพยพหนีไฟและการบรรเทาทุกข์

 

ข้อมูลประกอบของกิจกรรม

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]