เว็บไซต์เก่า

12. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

12. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เป็นต้น รวมทั้งการตรวจสอบและการบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ชัดเจน

คณะทันตแพทยศาสตร์  มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้แก่  ถังดับเพลิงประเภทต่าง ๆ  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ระบบสปริงเกอร์  ระบบ FM200 การเก็บวัตถุไวไฟ  การจัดเก็บของเสียติดไฟ  ระบบป้องกันฟ้าผ่า  โดยมีการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยตามรอบการตรวจเช็คบำรุงรักษา

 

[เอกสารประกอบของกิจกรรม]