เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

โครงการหน่วยงานต้นเเบบฟันดีมีสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โครงการหน่วยงานต้นเเบบฟันดีมีสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โครงการหน่วยงานต้นเเบบฟันดีมีสุขเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

โครงการหน่วยงานต้นเเบบฟันดีมีสุขเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๖๔ พรรษา ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒ เมษายน ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ทางศูนย์ทันตกรรมพระราชทานฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงจัดทำโครงการหน่วยงานต้นแบบฟันดีมีสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีจุดมุ่งหมายให้ข้าราชบริพารในพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้นแบบในการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี โดยมีความรู้และมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพช่องปากสามารถนำความรู้ที่ได้รับต่อยอดให้กับประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีและยั่งยืน

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่

๑.เพื่อตรวจรักษาและฟื้นฟูสภาพช่องปาก ให้แก่ข้าราชบริพารในพระองค์ เพื่อให้มีทันตสุขภาวะที่ดี
๒.เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านทันตสุขภาพให้กับข้าราชบริพาร
๓.เพื่อให้ข้าราชบริพารกลุ่มนี้ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่แก่ผู้อื่นและประชาชนได้

จากการตรวจสุขภาพช่องปากเบื้องต้น พบว่า ข้าราชบริพารกลุ่มนี้จำนวนทั้งหมด ๔๒๐ ราย
มีฟันผุร้อยละ ๗๕.๖  เป็นโรคปริทันต์อักเสบ ร้อยละ ๑๕.๗ และ ต้องได้รับการรักษาใส่ฟันเทียม ร้อยละ ๔๕

อีกทั้งพบว่ามีจำนวนข้าราชบริพารร้อยละ ๗๑ จากทั้งหมด ได้คะแนนทดสอบความรุ้ทันตสุขศึกษา ก่อนเข้าร่วมโครงการมากกว่าร้อยละ ๗๕