เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

โครงสร้างศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

โครงสร้างศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

โครงสร้างศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ

แนะนำหน่วยงาน

ศูนย์วิเคราะห์และวิจัยทันตชีววัสดุ เป็นศูนย์ที่อยู่ภายใต้ งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีภารกิจหลักคือ ให้บริการด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ของศูนย์ และห้องปฏิบัติการวิจัย อำนวยความสะดวกในการดำเนินการวิจัยด้านทันตชีววัสดุศาสตร์ แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาปริญาญาตรี นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก ทั้งภายในและภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์