เว็บไซต์เก่า

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา (ประจำภาค), ค่าธรรมเนียมการศึกษาเฉพาะหลักสูตร, ค่าหน่วกิต

สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2562

ชั้นปีภาคการศึกษาที่ 1ภาคการศึกษาที่ 2รวมทั้งปี
117,850บาท11,900บาท29,750บาท
250,000บาท48,700บาท98,700บาท
349,000บาท49,100บาท98,100บาท
461,400บาท56,900บาท118,300บาท
563,800บาท56,100บาท119,900บาท
661,600บาท56,500บาท118,100บาท
รวม303,650บาท279,200บาท582,850บาท


หมายเหตุค่า

  • ค่าใช้จ่ายด้านบน ยังไม่รวม ค่าหน่วยกิตในรายวิชาเลือกเสรี และรายวิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ ค่าหน่วยกิต รายวิชาเลือกเสรี (free elective) จำนวน หน่วยกิต (ไม่เกิน 2,400 บาท)

 

  • นักศึกษาทันตแพทย์ที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีประกาศเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายสำหรับภาคการศึกษาปกติ ในอัตราภาคการศึกษาละ 50,000 บาท