เว็บไซต์เก่า

หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม

หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม

แนะนำหน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคม

 

หน่วยสังคมสงเคราะห์และประกันสังคมอยู่ภายใต้การกำกับของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานมีเป้าหมายบริการส่งเสริมสนับสนุนประชาชนที่ประสบปัญหาทางกาย เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพทางช่องปากขั้นพื้นฐานของรัฐ ให้ได้รับการอำนวยความสะดวกอันเป็นไปตามสิทธิสวัสดิการสุขภาพของแต่ละคน และส่งเสริมสนับสนุนประชาชนที่ประสบปัญหาทางสุขภาพจิต เช่น ผู้ที่มีความเครียด,ความวิตกกังวล หรือภาวะซึมเศร้า ให้เข้าถึงบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันที เพื่อให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ารับบริการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง

 

โครงการประเมินและฟื้นฟูภาวะทางจิตด้านความเครียดและโรคซึมเศร้าของบุคลากร