หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

ผศ. ดร.ทพญ.วรางคณา ชิดช่วงชัย

 

ท.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2), วท.ม. (เภสัชวิทยา),
ปร.ด. (ชีววิทยาช่องปาก), ฝึกอบรมฝังเข็มทางทันตกรรม

 

ความเชี่ยวชาญ : Dentine hypersensitivity,
Pharmacology in dentistry, การวินิจฉัยโรคช่องปาก

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : warungkana.chi@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment