อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก

 

อ. ทพญ.คุนันยา พิมลบุตร

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้ช่วยอาจารย์

 

ท.บ., ป. บัณฑิตชั้นสูง (เวชศาสตร์ช่องปาก).,วท.ม. (เวชศาสตร์ช่องปาก), AFHEA

D.D.S., Higher Grad. Dip. (Oral Medicine),MSc (Oral medicine), AFHEA

 

ความเชี่ยวชาญ : –

 

โทรศัพท์ : 022007841

 

E-mail : kununya.pim@mahidol.ac.th

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment