อ. ดร.ทพญ.ชนิตา ตันติพจน์

 

ทบ.,วท.ม. (ทันตกรรมประดิษฐ์) ,

วท.ด. (สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพแขนงระบาดวิทยา)

 

E-mail : ctantipoj@gmail.com

 

ผลงานทางวิชาการ

View Fullscreen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment