เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ/อุปกรณ์

MU DENT faculty of dentistry

ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ/อุปกรณ์

ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ/อุปกรณ์

1. กรอกแบบขอใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ/อุปกรณ์ (วจบ.1) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>>
2. กรณีที่เป็นบุคลากรภายนอก คณะทันตแพทยศาสตร์ จะต้องมีหนังสือขอความอนุเคราะห์จากต้นสังกัดถึงคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. ต้องผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ แบบทดสอบ>>
4. ส่งแบบขอใช้บริการห้องปฏิบัติการวิจัยและเครื่องมือ/อุปกรณ์ (วจบ.1) ที่หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 6
5. ผู้ขอใช้บริการติดต่อและนัดหมาย พร้อมลงตารางการจองใช้เครื่อง กับเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเครื่องมือ
6. เมื่อใช้บริการเสร็จแล้ว ให้แจ้งปิดจบ พร้อมชำระค่าใช้จ่าย (ถ้ามี) ที่หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย

สอบถามข้อมูลการขอใช้บริการได้ที่ คุณสุนิษา คงพิพัฒน์
หน่วยบริการสถานที่และเครื่องมือวิจัย งานบริการเพื่อการวิจัย สำนักงานการวิจัย
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารปฏิบัติการวิจัย อาคาร 4 ชั้น 6

เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7628 โทรสาร 02- 200-7698

1.ติดต่อกรอกแบบขอใช้บริการทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่าง (วจบ.4) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม>> พร้อมส่งตัวอย่างได้ที่ หน่วยบริหารจัดการการวิจัย อาคารปฏิบัติการและวิจัย ชั้น 7

2.เจ้าหน้าที่ทำการทดสอบ/วิเคราะห์ตัวอย่าง พร้อมออกรายงานผลภายใน 30 วัน

3.รับรายงานผลพร้อมชำระเงิน

 

สอบถามข้อมูลและขอใช้บริการได้ที่ นายภาณุวัฒน์ ชมหอม
หน่วยบริหารจัดการการวิจัย งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย
สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารปฏิบัติการวิจัย อาคาร 4 ชั้น 7

เลขที่ 6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-200-7620/ 02-200-7621 โทรสาร 02- 200-7698