INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
บริการของเรา งานด้านทรัพย์สินทางปัญญา (IP)

MU DENT faculty of dentistry

Innovation/นวัตกรรม

1. บริการให้คำปรึกษาด้านการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

1.1 การยื่นขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
1.2 การจดแจ้งลิขสิทธิ์ประเภทต่าง ๆ
1.3 การยื่นขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
1.4 การขอแจ้งความลับทางการค้า
1.5 บริการให้คำปรึกษาทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ

2. บริการให้คำปรึกษาด้านสัญญาที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

2.1 สัญญาความร่วมมือ / บันทึกข้อตกลง (MOU และ MOA)
2.2 การจัดทำสัญญารักษาความลับ (NDA)
2.3 การจัดทำข้อตกลงการใช้ตัวอย่างวัตถุเพื่อการวิจัย (MTA)
2.4 การจัดทำข้อตกลงการแบ่งปันข้อมูลการวิจัย (DSA)
2.5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านทรัพย์สินทางปัญญา

3. บริการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในไทย และต่างประเทศ

4. บริการช่วยร่างแบบฟอร์มการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา

4.1 แบบฟอร์มการยื่นขอรับจดทะเบียนสิทธิบัตร / อนุสิทธิบัตร
4.2 แบบฟอร์มการยื่นขอจดแจ้งลิขสิทธิ์ประเภทต่าง ๆ
4.3 แบบฟอร์มการยื่นขอรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
4.4 แบบฟอร์มการขอแจ้งความลับทางการค้า
4.5 อื่นๆ

5. บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช (มาตรา 52)
6. บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดสรรผลประโยชน์ในด้านทรัพย์สินทางปัญญา
7. บริการให้คำปรึกษาการนำทรัพย์สินทางปัญญาออกสู่เชิงพาณิชย์/การอนุญาตให้ใช้สิทธิ
8. การบริการให้คำปรึกษาด้านการละเมิด การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และข้อร้องเรียนด้านทรัพย์สินทางปัญญา
9. ทุนอุดหนุนสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนวัตกรรมจากทรัพย์สินทางปัญญา
10. ให้คำปรึกษาในการขึ้นทะเบียนกลุ่มเครื่องมือแพทย์
11. ให้คำปรึกษาในการขึ้นทะเบียนกลุ่มเครื่องสำอาง
12. การใช้บริการห้อง MU-NCKU Joint Research Center