เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Orthodontics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน

ชื่อย่อ : ว.ท. (ทันตกรรมจัดฟัน)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Diploma of the Thai Board of Orthodontics
ชื่อย่อ : Dip., Thai board of Orthodontics