เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Prosthodontics

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมประดิษฐ์

ชื่อย่อ : ว.ท. (ทันตกรรมประดิษฐ์)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Diploma of the Thai Board of Prosthodontics
ชื่อย่อ : Dip., Thai Board of Prosthodontics