เว็บไซต์เก่า

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ภาษาอังกฤษ : Residency Training Program in Pediatric Dentistry

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย

ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก

ชื่อย่อ : ว.ท. (ทันตกรรมสำหรับเด็ก)

ภาษาอังกฤษ

ชื่อเต็ม : Diploma of the Thai Board of Pediatric Dentistry
ชื่อย่อ : Dip.,Thai Board of Pediatric Dentistry